تعداد مقالات: 28
1. فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه‌ (نمونۀ موردی بنوفضال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

امید مفید؛ سید علیرضا حسینی شیرازی


2. شناسنامه شماره 1

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-7


3. شناسنامه مجله

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-2


4. بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجال (با تکیه بر منتقی الجمّان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1398

مرتضی فریزنی؛ سید علی دلبری


5. شیوه نامه تنظیم مقالات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 0-0


6. شیوه نامه تنظیم مقالات

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-5


7. باز پژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1398

سعید طاووسی مسرور؛ رسول جعفریان


8. فهرست مقالات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 8-8


9. فهرست مقالات

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-1


10. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-9

سیدمحمدجواد سیدشبیری


11. الملخص

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 183-191


12. سفرهای علمی ابن قولویه و ارتباط آن با منابع کامل الزیارات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1398

امین حسین پوری


13. الملخص

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-178


14. 2 Abstract

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 190-198


15. Abstract

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 178-184


16. «دلایل اعتماد شیخ صدوق به روایات ابوسمینه» (با نگاهی به بازیابی منابع مکتوب روایات این راوی در آثار شیخ صدوق)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-36

معصومه طاهریان قادی؛ سید محسن موسوی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ مهدی تقی زاده طبری


17. بازپژوهی حیات شخصی ابو‌العباس نجاشی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-35

سعید طاووسی مسرور؛ رسول جعفریان


19. بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجال (با تأکید بر کتاب منتقی الجُمّان)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 36-60

مرتضی فریزنی؛ سید علی دلبری


20. بازخوانی دیدگاه ابن ولید پیرامون دو اصل زید النَّرسی و زید الزرّاد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-84

مصطفی اسکندری؛ عباس مفید


21. فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه (نمونه موردی بنوفضّال)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-84

عباس مفید؛ سید علیرضا حسینی شیرازی


22. اعتبارسنجی محتوایی توحید مفضل با رویکرد عرضه بر روایات شیعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-110

سیدمحمدجواد سیدشبیری؛ مصطفی قناعتگر


23. درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-116

سیدمحمدجواد سیدشبیری؛ محمد باقر ملکیان


24. بررسی کتاب الجامع بزنطی و منقولات آن در مستطرفات سرائر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-132

سید محمد صادق رضوی طوسی


25. سفرهای علمی ابن‌قولویه و ارتباط آن با منابع کامل‌الزیارات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 118-144

امین حسین پوری


شماره‌های پیشین نشریه