اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره «تین»

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

درروایات معصومان(ع)، واژه‌های «تین»، «زیتون»، «طور سینین» و «بلد امین» در سوره «تین»، به سرزمین‌های خاصّ و برخی اهل‌بیت(امامان:حسن، حسین، علی و رسول خدا(علیهم‌السلام)) تأویل مصداقی شده است. بعضی این روایات را به دلیل ضعف سند، غالی‌بودن راویان،موهن‌بودن و ناسازگاری متن این روایات با سیاق آیات، مجعول شمرده‌اند. این پژوهش به روش تحلیلی‌ـ‌توصیفی به ارزیابی سند و تحلیل محتوای روایات باطنی سوگندهای سوره «تین» بر اساس سنجه «قرآن و سنّت» پرداخته است. متن هر دو دسته از این روایات ـ‌که مبتنی بر «مجاز» است‌ـ خالی از «غلوّ» و برخوردار از قرائن مضمونی در «قرآن و سنّت» است. همچنین سند دسته نخست این روایات، معتبر است و دسته دیگر، «شهرت روایی» دارند که بر مبنای «تراکم ظنون» اعتبار می‌یابند. دفع اتهام غلوّ از راویان احادیث باطنی سوره «تین» و اثبات وثاقت برخی آنان، و نیز استدلال بر اعتبار بعضی اسناد این روایات، از جمله دستاورد این جستار است. شاخص در اعتبار‌سنجی متن این روایات ‌ـ‌که در قلمرو بطن آیات است،‌ـ ناسازگار نبودن با ظاهر آیات است نه هماهنگی با سیاق آیات. زیرا قاعده «سیاق» قرینه کشف «ظهور» آیات است نه «باطن».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Interpretative Hadiths of Surah Tien

نویسنده [English]

  • mohammad ali moraveji tabasi
pajoheshgah hoze daneshgah
چکیده [English]

In the Provinces of the Ahl al-Bayt (AS), the terms "Tien", "Olive", "Cynin" and "Blood Amin" in Sura Tain, the Imams (AS) (Hassan, Hossein, Ali) and the Prophet (pbuh) matching Has been. Some have made it difficult to disagree with these narratives. This research is a descriptive-analytic method to study the document and the analysis of the text of these esoteric traditions based on the attribution of their content with the appearance of Sura Tien's vocabulary. Extracting the charge from the narrators of Sufi Tayyid's hadiths and proving the credibility of some of them, as well as the negation of the abundance of the text of these narrations with the Qur'an and Sunnah, is one of the achievements of this essay. The text of these traditions, which is in the realm of the interpretation of the verses, has no apparent incompatibility, and has been similar to the names referred to at the beginning of the Sura Tain due to its beneficial and material and spiritual effect on human life. The appearance is not the backbone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sura Tien"
  • "Contemporary Traditions"
  • "Etrat Commentary"
  • "Ta'wil"