مطالعات اعتبار سنجی حدیث (VSH) - اهداف و چشم انداز