راهنمای نویسندگان

شیو‌نامۀ تنظیم مقالات

الف- ضوابط کلی و محتوایی

1. مقالۀ ارسالی جهت چاپ در دوفصلنامه باید دارای محتوای علمی‌پژوهشی ‌باشد.

تبصرۀ 1: ترجمه مقاله اگر همراه با نقد جامع علمی باشد می‌تواند در نشریۀ علمی-پژوهشی درج شود.

2. دریافت مقالات تنها از طریق سامانۀ مجله به نشانی vsh.journals.hozehkh.com ممکن می‌باشد.

3. لازم است نویسنده یا نویسندگان مشخصات دقیق خود را شامل: نام و نام خانوادگی، رتبۀ علمی، مؤسسۀ متبوع، شمارۀ تلفن، نشانی دقیق پست الکترونیکی (e-mail‌) در صفحه‌ای جداگانه ارسال کنند.

4. در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسندۀ مسئول مشخص گردد.

تبصرۀ 2: چنانچه نویسندۀ مسئول مشخص نشده باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسندۀ اول است.

5. مقاله قبلاً منتشر نشده و نویسنده، متعهد به نشر آن‌ در جای دیگر نباشد. ضمناً مقاله‌های ارسالی، نباید هم‌زمان به فصلنامه‌های دیگر ارائه شوند.

تبصرۀ 3: در هر مرحله از فرآیند ارزیابی و انتشار که تخلف نویسنده از ماده فوق برای دست‌اندرکاران دوفصلنامه محرز شود، مقاله از چرخه بررسی خارج خواهد شد. لازم به ذکر است حتی در صورت چاپ مقاله نیز نویسنده بر همین اساس از تمام امتیازات محروم خواهد شد.

6. چنان‌چه مقاله‌ای برگرفته از پایان‌نامه یا طرحی تحقیقاتی باشد، یادآوری آن در ابتدای مقاله الزامی است.

7. مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.

8. حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجله محفوظ است.

تبصرۀ 4: مجله در ویرایش یا تلخیص مقالات به نحوی که در محتوای علمی آن‌ها خللی وارد نگردد، آزاد است.

9. مقالات پس از دریافت توسط کارشناس نشریه ابتدا از جهت محتوا و ساختار و هماهنگی با موضوعات، اهداف و شیوه‌نامۀ دوفصلنامه بررسی می‌شوند و پس از تأیید سردبیر به دو داور ارسال می‌گردند. پس از بررسی داوران تعیین شده، نتیجه ارزیابی مبنی بر پذیرش اولیه، بازنگری جزیی، بازنگری کلی و یا عدم پذیرش برای نویسنده ارسال می‌شود.

تبصرۀ 5: مدت زمان وصول به نتیجه و اعلام وضعیت نهایی مقاله بین سه تا شش ماه است.

تبصرۀ 6: پذیرش نهایی مقالات تنها پس از تشکیل جلسۀ هیئت تحریریه و بررسی مقالات داوری شده و پذیرفته شده، به نویسنده تعلق خواهد گرفت.

10. در صورت پذیرش مقاله براساس نظر داوران به نویسنده تأییدیه اولیه داده می‌شود اما تأیید نهایی مقاله برای چاپ در فصلنامه، پس از طرح در جلسۀ هیأت تحریریۀ فصلنامه ممکن خواهد بود.

11. پس از چاپ مقاله، دو نسخۀ مجله به نویسندۀ اصلی و یک نسخه به سایر نویسندگان اهدا خواهد شد.

12. نقل و اقتباس از مقاله‌های انتشار یافته در مجله، با ذکر منبع آزاد است.

 

ب- ضوابط ساختاری و نگارشی

13. حجم مقالۀ ارسالی حداقل 3500 کلمه و حداکثر  7500 کلمه باشد.

14. مقاله بر یک روی کاغذ  A4 با نرم‌افزار  Wordو قلم ‌IrLotus فونت 14 حروفچینی شود. با حاشیه بالا و پایین 3، چپ و راست 2/5 و میان سطور 1 سانتیمتر، و چکیده، پی‌نوشت و منابع با همان قلم و اندازه 12 باشد. قلم انگلیسیTimes New Roman  با یک سایز فونت کمتر از قلم فارسی تایپ شود.

15. هر مقاله باید دارای بخش‌های زیر باشد:

15-1. عنوان مقاله: ناظر بر موضوع پژوهش و کوتاه و رسا باشد.

15-2. چکیده: حدود 150تا 200 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی که در بردارندۀ شرح مختصر و جامع محتویات نوشتار؛ شامل بیان مسئله؛ هدف؛ ماهیّت پژوهش و نتیجه باشد.

15-3. کلید واژه: هر مقاله باید دارای حداقل 4 و حداکثر 7 کلیدواژه باشد.

15-4. مقدمه: به تبیین موضوع مقاله، ارتباط آن با پژوهش‌های قبلی و جهات نوآوری آن در راستای حل مشکلات موجود می‌پردازد.

15-5. متن اصلی: بخش اصلی مقاله است که باید پاراگرف‌بندی شده و هر پاراگرف دارای موضوعی خاص باشد.

15-6. نتیجه: حجم آن بین 150 تا 200 کلمه بوده و دربردارندۀ جمع‌بندی و خلاصّ مهم‌ترین مسائل مطرح شده در مقاله است.

15-7. منابع: منابع مقاله، به ترتیب حروف الفبا مرتب شده (ابتدا منابع فارسی و عربی، سپس انگلیسی) و در انتهای مقاله آورده شوند.

16. عناوین اصلی با شماره‌های 1،2، 3 و.... و زیرمجموعۀ آن‌ها با 1-1، 1-2،....؛ 2-1، 2-2 و... مشخص شود.

17. مقاله باید با توجه به آیین نگارش و ویرایش زبان فارسی نگاشته شود

18. از پرداختن به موضوعاتی که دخالت در مسأله و هدف اصلی مقاله ندارد خودداری شود و در صورت ارتباط جزئی فقط در پیوست به آن اشاره شود.

19. آیات و روایاتی که وجود آن‌ها در متن مقاله الزامی نیست، فقط می‌توانند در پی‌نوشت آورده شوند.

تبصرۀ 7: آیات و روایات و متون عربی حتماً به صورت ترجمه و در صورت لزوم همراه با متن اصلی در متن مقاله آورده شود.

20. در صورت استفاده از اصطلاحات غیر زبان فارسی ، معادل اصلی آن‌ها (انگلیسی، عربی و....) در پی‌نوشت آورده شود. 

 

ج- ارجاعات

21. ارجاعات درون‌متنی؛ منابعی که در متن اصلی مقاله مورد ارجاع قرار می‌گیرد:

21-1. در صورت نقل قول مستقیم از منبعی، مطلب با دو فونت کوچک‌تر و حاشیۀ دو سانت از سمت راست آورده می‌شود. در نقل به مضمون نیازی به گیومه نیست.

21-2. ارجاعات داخل متنی مطابق الگوی (‌نام خانوادگی نویسنده (گان)، سال نشر: شمارۀ جلد/ شمارۀ صفحه) درج شود.

تبصرۀ 8: نام خانوادگی نویسندگان و حداکثر سه نویسنده آورده شده و با ویرگول از هم جدا می‌شوند. چنانچه منبعی دارای بیش از سه نویسنده باشد، تنها نام خانوادگی نویسندۀ اول آورده شده و به نام بقیه یا واژه دیگران اشاره می‌شود.

تبصرۀ 9: منابع لاتین نیز مطابق همین الگو و از سمت چپ به صورت (شماره صفحه/شمارۀ جلد: سال انتشار، نام خانوادگی نویسنده) نوشته شود.

21-3. در صورت ارجاع به چند اثر از یک مؤلف سال انتشار نیز پس از نام مؤلف ذکر شود.

21-4. چنانچه نویسنده‌ای دارای دو یا چند اثر چاپ شده در یک سال ‌باشد به صورت (نام مؤلف، سال انتشار حروف الفبا: أ-ب-ج و....، جلد/صفحه) ارجاع داده می‌شود: طوسی، 1359ب، 452 و طوسی، 1359ج، 125.

تبصرۀ 10: در صورتی که اثری دارای بیش از سه نویسنده باشد، پس از نام نخستین نویسنده عبارت «دیگران» برای آثار فارسی و عبارت «et al.» یا «and others» برای آثار انگلیسی قرار می‌گیرد.

21-5. دو یا چند استناد درون‌ متنی در کنار یکدیگر در یک جفت پرانتز، با علامت نقطه ویرگول از هم جدا می‌شوند.

21-6. ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در پی‌نوشت آورده شود. (ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها مثل متن مقاله روش درون‌متنی خواهد بود.)

21-7. در مواردی که بلافاصله به منبع قبلی ارجاع داده شود از کلمۀ همان استفاده شود.

تبصرۀ 11: در ارجاعات مربوط به یک بخش یا پاراگرف از مقاله در صورتی به دو یا چند اثر از یک نویسنده بلافاصله پس از یکدیگر ارجاع داده شود، در دفعات دوم به بعد، به جای نام نویسنده کلمۀ «همو» به‌کار می‌رود.

 

د- شیوه ارجاع منابع پایان مقاله

22. منابع پایان مقاله به شیوۀ زیر تنظیم می شود:

22-1. کتاب‌ها: نام خانوادگی/شهرت، نام؛ (سال انتشار)،عنوان کامل اثر به‌صورت ایرانیک یا ایتالیک (عنوان اصلی با دو نقطه از عنوان فرعی جدا شود)، مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی، ویرایش (در صورتی که نخستین ویرایش نباشد)، جلد، محل انتشار: ناشر.

تبصرۀ 12: در آثاری با بیش از دو نویسنده تنها نام نویسندۀ اول معکوس می‌شود و نام نویسندگان دوم به بعد به صورت طبیعی پس از یک ویرگول و حرف ربط «و» پیش از نام نویسندۀ آخر می‌آید.

تبصرۀ 13: در صورت عدم وجود تاریخ نشر، از لفظ «بی‌تا» و در صورت عدم وجود محل نشر از لفظ «بی‌جا» استفاده شود.

22-2. مقالات: نام خانوادگی/ شهرت، نام، (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله درون گیومه، نام مجله به صورت ایرانیک یا ایتالیک، محل نشر، دوره، شماره، ماه/ فصل انتشار، شمارۀ صفحات مربوط به مقاله.

22-3. پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان پایان‌نامه به صورت ایرانیک یا ایتالیک، نام دانشگاه، سایت اینترنتی که پایان نامه مذکور در آن در دسترسی می باشد.

22-4. سایت اینترنتی: نام خانودگی، نام (سال انتشار و یا روز آمدن شدن)، عنوان مطلب درون گیومه، آدرس سایت به صورت کامل.

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

با توجه به درخواست پژوهشگران گرامی و کاربران سامانه، «فرم ارزیابی مقالات علمی پژوهشی جهت چاپ در مجله مطالعات اعتبارسنجی» جهت استحضار و بهره وری در ذیل تقدیم می شود.

 

لازم است نویسندگان محترم نسبت به رعایت شاخص های ارزیابی اولیه و ارزیابی علمی توجه فرمایند.

 

 

 

توضیحات معیار های ارزیابی توسط اساتید داور مجله مطالعات اعتبارسنجی حدیث:

 

 

 

الف: شاخصهای ارزیابی اولیه مقالات :

 

ردیف

شاخصهای ارزیابی

وضعیت مقاله

توضیحات

بله

خیر

1

رعایت اخلاق پژوهشگری و پرهیز از سرقت علمی

 

 

 

2

شایستگی اثر جهت چاپ درنشریه به منظور معرفی و عرضه به جامعه علمی

 

 

 

3

مسأله محور بودن و پرهیز از مباحث کلی و موضوع محور

 

 

 

4

ارتباط موضوع و محتوای مقاله با محور های ویژه مجله مطالعات اعتبار سنجی حدیث

 

 

 

 

 

 

ب: شاخصهای ارزیابی علمی مقالات:                                    

 

ردیف

شاخص های ارزیابی

سقف امتیاز

امتیاز مقاله

توضیحات

1

تازگی و ابتکاری بودن موضوع

10

 

 

2

نوآوری و خلاقیت (ارائه راه حل/ ارائه فرضیه جدید)

13

 

 

3

رعایت اصول روش تحقیق و داشتن چهارچوب نظری مشخص

5

 

 

4

اتقان تحلیل‌ها و استدلال‌ها

12

 

 

5

رعایت ساختار فنی  و محتوایی تدوین اثر

5

 

 

6

استناد دهی و بهره‌گیری از منابع معتبر و غنای علمی

12

 

 

7

فهرست منابع و مآخذ با رعایت اصول مأخذ نویسی

5

 

 

8

هماهنگی عنوان، چکیده، نتیجه گیری و محتوا

5

 

 

9

انسجام مطالب و پرهیز از پراکنده نویسی

5

 

 

10

شیوایی زبان و سبک نگارش

5

 

 

11

پرهیز از حاشیه روی و مباحث غیر ضروری

5

 

 

12

تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتیجه‌گیری مشخص و بدیع

13

 

 

13

رعایت ترتیب مطالب: چکیده، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری و منابع

5

 

 

جمع امتیاز

100