مطالعات اعتبار سنجی حدیث (VSH) - راهنمای نویسندگان