اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله سید مصباح عاملی

فقه و اصول مدیر حوزه علمیه خراسان

infohozehkh.com

سردبیر

حجت الاسلام سید محمد جواد سید شبیری

فقه و اصول و حدیث مدیر گروه رجال پژوهی

smjssh.montazergmail.com
05132280590

اعضای هیات تحریریه

آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید

فقه و اصول و حدیث استاد درس خارج و عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان

infohozehkh.com

حجّت الاسلام محمّد حسن ربانی بیرجندی

فقه | اصول | حدیث استاد درس خارج حوزۀ علمیۀ خراسان

infohozehkh.co

حجّت الاسلام محمدکاظم رحمان ستایش

رجال | حدیث استاد سطح عالی حوزۀ علمیۀ قم و استادیار دانشگاه قم

aa.com

حجّت الاسلام دکتر سیدعلی دلبری

علوم قرآنی | حدیث دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

saddelbarigmail.com

حجّت الاسلام دکتر سیدعلی سجادی زاده

علوم قرآنی | حدیث استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

da.com

دکتر سیّد علیرضا حسینی شیرازی

رجال | حدیث استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

ba.com

حجّت الاسلام دکتر مهدی غلامعلی

علوم قرآنی | حدیث استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

ca.com

حجت الاسلام سید محمد جواد سید شبیری

استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان

smjssh.montazergmail.com
05132280590

مدیر اجرایی

اویس استادی فتح آبادی

Executive Manager of Studies of Validation of Hadith

oveys.ostadigmail.com
09379395876

مدیر وب سایت

یونس رمزی

دبیر اجرائی دوفصلنامه مطالعات اعتبارسنجی حدیث

younesramzigmail.com
09376867576

معاون سردبیر

ابوالفضل قائمی

مدیر داخلی دفتر گروه رجال پژوهی

younesramzigmail.com
09339039220