مطالعات اعتبار سنجی حدیث (VSH) - واژه نامه اختصاصی