مطالعات اعتبار سنجی حدیث (VSH) - فرایند پذیرش مقالات