داوران

 

باسمه تعالی

با توجه به درخواست پژوهشگران گرامی و کاربران سامانه، «فرم ارزیابی مقالات علمی پژوهشی جهت چاپ در مجله مطالعات اعتبارسنجی» جهت استحضار و بهره وری در ذیل تقدیم می شود.

لازم است نویسندگان محترم نسبت به رعایت شاخص های ارزیابی اولیه و ارزیابی علمی توجه فرمایند.

 

توضیحات معیار های ارزیابی توسط اساتید داور مجله مطالعات اعتبارسنجی حدیث:

 

الف: شاخصهای ارزیابی اولیه مقالات :

ردیف

شاخصهای ارزیابی

وضعیت مقاله

توضیحات

بله

خیر

1

رعایت اخلاق پژوهشگری و پرهیز از سرقت علمی

 

 

 

2

شایستگی اثر جهت چاپ درنشریه به منظور معرفی و عرضه به جامعه علمی

 

 

 

3

مسأله محور بودن و پرهیز از مباحث کلی و موضوع محور

 

 

 

4

ارتباط موضوع و محتوای مقاله با محور های ویژه مجله مطالعات اعتبار سنجی حدیث

 

 

 

 

ب: شاخصهای ارزیابی علمی مقالات:                                    

ردیف

شاخص های ارزیابی

سقف امتیاز

امتیاز مقاله

توضیحات

1

تازگی و ابتکاری بودن موضوع

10

 

 

2

نوآوری و خلاقیت (ارائه راه حل/ ارائه فرضیه جدید)

13

 

 

3

رعایت اصول روش تحقیق و داشتن چهارچوب نظری مشخص

5

 

 

4

اتقان تحلیل‌ها و استدلال‌ها

12

 

 

5

رعایت ساختار فنی  و محتوایی تدوین اثر

5

 

 

6

استناد دهی و بهره‌گیری از منابع معتبر و غنای علمی

12

 

 

7

فهرست منابع و مآخذ با رعایت اصول مأخذ نویسی

5

 

 

8

هماهنگی عنوان، چکیده، نتیجه گیری و محتوا

5

 

 

9

انسجام مطالب و پرهیز از پراکنده نویسی

5

 

 

10

شیوایی زبان و سبک نگارش

5

 

 

11

پرهیز از حاشیه روی و مباحث غیر ضروری

5

 

 

12

تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتیجه‌گیری مشخص و بدیع

13

 

 

13

رعایت ترتیب مطالب: چکیده، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری و منابع

5

 

 

جمع امتیاز

100